Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasbaarheid


1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met H@nsys IT.

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor H@nsys IT niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 2: Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege H@nsys IT zijn vrijblijvend, behalve indien door H@nsys IT schriftelijk of per mail anders is vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door H@nsys IT heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

3. H@nsys IT heeft het recht een order of opdracht te weigeren zonder opgave van redenen.

Artikel 3: Aanvang van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is ingevuld en ondertekend in 2-voud en is ontvangen door H@nsys IT. (Tevens akkoord met algemene voorwaarden)

2. Aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 4: Levering en levertijd

1. Met het ontwerp en de bouw van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van de gegevens, teksten, logo’s, enz.

2. De tussenresultaten worden door H@nsys IT tijdelijk op een plek op het internet gezet voor test doeleinden.

3. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd 14 dagen, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van H@nsys IT, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

4. Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de bouw van de website. Oplevering van de website geschiedt d.m.v. plaatsing op het internet ofwel d.m.v. post.

Artikel 5: Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van alle verstrekte teksten, afbeeldingen en andere gegevens met betrekking tot de website.

2. H@nsys IT aanvaardt noch ten opzichte van opdrachtgever noch ten opzichte van derden enige aansprakelijkheid voor, door of van de zijde van opdrachtgever aan H@nsys IT verstrekte teksten, afbeeldingen en andere gegevens en plaatsing daarvan op het internet.
Meer in het bijzonder vrijwaart opdrachtgever H@nsys IT voor aanspraken van derden uit hoofde van enig recht van intellectueel/industrieel eigendom in de ruimste zin van het woord in verband met publicatie door H@nsys IT, op welke wijze dan ook, van enige door of van de zijde van opdrachtgever aan H@nsys IT verstrekte teksten, afbeeldingen en/of andere gegevens.

Artikel 6: Prijzen

1. Alle op onze website genoemde prijzen, alsmede in onze offerte genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders is vermeld.

2. H@nsys IT heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden

1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de afgesproken zaken volgens de offerte cq het contract.

2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is inclusief 21% BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

3. H@nsys IT stuurt opdrachtgever een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn. Betalingen dienen te geschieden door overmaking op de ABN/AMRO bankrekening 530523973 t.n.v. H. Hansen onder vermelding van het factuurnummer .

4. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

5. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt H@nsys IT een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

6. In geval van niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan H@nsys IT komen alle daardoor aan H@nsys IT veroorzaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van opdrachtgever, die des verzocht onverwijld aan H@nsys IT zal vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten van H@nsys IT worden bepaald door een incassobureau.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. H@nsys IT is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar H@nsys IT weinig of geen invloed op kan uitoefenen. H@nsys IT kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voorkomend uit de relatie met H@nsys IT of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met H@nsys IT.

2. In geval van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is H@nsys IT slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
Iedere aansprakelijkheid van de  Computer Service Henk voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade wegens gederfde omzet of winst.

3. Opdrachtgever vrijwaart H@nsys IT voor alle aanspraken op schadevergoeding die deren mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van H@nsys IT.

4. H@nsys IT aanvaard generlei aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van de opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is.

5. Opdrachtgever vrijwaart H@nsys IT voor aanspraken van afnemers en andere raadplegers van de internetsite, i.v.m. de via het internet aangeboden en verspreide producten.

6. H@nsys IT is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienst verband houdende met oorzaken die buiten de invloedsfeer van H@nsys IT zijn gelegen, zoals verbindingen, apparatuur van de netwerkexploitant en/of apparatuur van de gebruiker.

Artikel 9: Reclames

1. Opdrachtgever dient ter zake van waarnemende gebreken uiterlijk 7 dagen na levering schriftelijk reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens H@nsys IT vervalt.

2. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

Artikel 10: Wijziging van de voorwaarden

1. H@nsys IT behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 11: Toepasselijk recht

1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Latest from Twitter